ស្នេហ៍ឆ្លងវេហាស៍ Song Request 🎤kchan615+MrTangmae #Samuth ft Saveth Smule Cambodia Singer

Smule Cambodia Singer សូមស្វាគមន៍ សូមអភ័យទេាសរាល់កំហុសឆ្គងអចេតនាដេាយប្រការណាមួយហេីយក៍សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ទ Smule Singer ទាំងអស់ផងដែរ។សូមបព្ជាក់ថារាល់បទចម្រៀងក្នុង Channel Smule Cambodia Singer មិនមែនជាកម្មសិទិ្ទផ្ទាល់របស់ Channel Smule Cambodia Singer នេាះទេបេីបងប្អូនដែរជាម្ចាស់បទចម្រៀងមិនពេញចិត្តត្រង់ណាចង់អេាយខ្ញំូលុបចេាលរឺក៍ចង់អេាយខ្ញំកែតំរូវសូម Comment នៅលេីបទចម្រៀងនេាះមកខ្ញំនឹងធ្វេីការកែតំរូវជូនតាមការគួរ។

ស្តាប់បទចម្រៀង Smule Star ពិរោះៗជាច្រេីននៅទីនេះ:

ចម្រៀង Smule​ ជ្រើសរើសល្បីៗពិរោះៗ សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2xcirWS

Pich Ratha សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rW0ZY4

Roeut Radeth សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rcKgOR

Roeut Sareuy សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2soOvoz

En Ya សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rqDPZh

Serey_Monyda សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2rry9Mq

Hara_Ho សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2qLLEcW

ThydaChea1សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2sr4iWY

Eun VeaChar សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2s8ld0c

Pkay ​Somnang​ សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2tdpxtS

Meng​ Hour4 សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2uAlszp

Shena Say សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2fBcwVd

KangMin48 សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2g6w1FB

Smule Invite Song សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2yt4e9N

Smule Solo Invite Song សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2yGI7vI


ស្តាប់បទចម្រៀង Smule Star ឆ្លើយឆ្លងពិរោះៗជាច្រេីននៅទីនេះ:

Pich Ratha ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2wCbSBp

Roeurt Radeth ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2xy0xBJ

Roeurt Sareuy ឆ្លើយឆ្លង​ សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2xPSyhi

Enya ឆ្លើយឆ្លង​ សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2yjKB7d

Pkay ​Somnang​ ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2sxAWTt

Serey_Monyda ​ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2xodxrt

​EumVeachar ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2kiIISa

Hara Ho ​ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ​▷▷▷http://bit.ly/2wu3Ruc

Thyda Chea ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2xnP6ut

Shena Say ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2fqcQWv

KangMin48 ​ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2wuwTtX

Meng​ Hour4 ឆ្លើយឆ្លង សុទ្ទ▷▷▷http://bit.ly/2wUTP4U

All Smule Cambodian Singer▷▷▷http://bit.ly/2qHKXwp

Smule Cambodia​ Singer Nonstop Song▷▷▷ http://bit.ly/2rGgpA1

Smule Stars (Idol) Live On Facebook▷▷▷http://bit.ly/2rqZVed

អរគុណសំរាប់ការទស្សនាវីដេអូររបស់ Smule Cambodia Singer សូមជួយចុច Subscribe ផងណាមិត្តៗ

ឥឡូវបងប្អូនក៍អាច Upload បទចម្រៀងដែរបងប្អូនច្រៀងក្នុង Smule(វីដេអូរ)​ ចូលក្នុងChannel Smule Cambodia Singer បានដេាយគ្រាន់តែ​Copy Linkបទចម្រៀងដែរបានច្រៀងក្នុង Smule Past ចូលក្នុងComment នៃបទចម្រៀងមួយណាក៍បាន រឺក៍ផ្ញេីរសារមកកាន់ខ្ញំុ ដេាយសរសេរពាក្យថា Hi This is My Song រួចដាក់ Link បទចម្រៀងពីក្រេាយជាការស្រេចខ្ញំុនឹងធ្វេីការ Upload ជូនក្នុងរយះពេល២៤ម៉េាង(បព្ជាក់: រាល់បទចម្រៀងដែរជាប់ Copy Right ម្ចាស់កម្មសិទ្ទិនឹងមិនត្រូវបាន Upload ជូនទេសូមអធ្យាស្រ័យផង)

This post has already been read 42 times!

Be the first to comment

Leave a Reply